DALLOYAU: 白松露軟雪糕 買1送1

DALLOYAU: 白松露軟雪糕 買1送1
2023-11-17

白松露軟雪糕 中環ifc及觀塘apm 分店限定。此菌香滿溢的幼滑軟雪糕供應期至12月10日,逢星期五至星期日更推出買一送一優惠,萬勿錯過!
資料/圖片來源:DALLOYAU
編輯分享: Jetso 101Fun
Copyright©2023 101fun.hk
All rights reserved